T20# 无铅低温焊锡膏
SN42-BI58

T20# 无铅低温焊锡膏<br>SN42-BI58

 

 

 

物质安全资料表
1 材料成品和含量

序号 中文名称 最高含量(%) 吸入容许浓度 备注

01

36-39

2

 

02

50-53

0.05

 

03

有机酸

0.4

 

 

04

卤化物

<0.01

 

 

05

触变剂

0.2-0.8

 

 

06

醇醚类溶剂

3

 

 

07

表面活性剂

0.2-0.5

 

 

08

改性松香树脂

5

 

 

2物理化学特性

物理状态 膏状 气味 极少刺激性

PH值

 

比重(20℃)

7.4

沸点(℃)

 

熔点

138

水溶解度

 

蒸气密度(AIR-1)

 

颜色

金属灰色

挥发度

<20%/V

3.灾害处理资料
闪火点 (℃)_______ 自燃点(℃)______
爆炸上限(UEL)_______ 爆炸下限(UEL)_____
灭火材料 :干粉 泡沫 不可用水 特殊灭火程式